Page wall post by Arċikonfraternita’ ta’ San Ġużepp Rabat tal-Imdina

4 t’Ottubru – Solennnita ta’ San Frangisk

Nawguraw lil Komunitajiet Frangiskani b’mod specjali lil Fraternita’ tar-Rabat, li jiehdu hsieb il-Knisja Ta’ Giezu li ahna nghamlu parti minnha. Nirringrazzawhom tax-xoghol kbir li wettqu fostna, u nkompli nwedghuhom it-Talb taghna.

B’ferħ mill-qalb, Mulej, noffrulek
radd il-ħajr, tifħir u mħabba,
waqt li nagħtu ġieħ lil bniedem
li fit-triq perfetta mexa.

Ħalla kollox ta’ did-dinja,
hena w ġid u kull ma jgħaddi,
fqir fost l-aħwa l-fqa… (21 likes)