Bitcoins, BlockChain u CryptoCurrencies

 

Din il-pagna tipprovdi informazzjoni fuq il-“Bitcoins” u muniti virtwali ohra bhal “Ethereum” u “Ripple”. Dawn il-muniti huma maghrufin bhala Crypto Currencies, minhabba t-tekonologija li hemm wara dawn il-muniti. Fil-fatt il-Blockchain hija tekonologija li tintuza biex tigi vverfikita transazzjoni tal-Bitcoin. Kull munita jista jkollha teknologija differenti minn blockchain. Termini ohra li jintuzaw f’dan is-settur huma Tokens (allura flok munita) u Smart Contracts.

Join FoodCoin ProgrammeL-informazzjoni f’din il-pagna tatik l-opportunita’ li tiftah “Wallet” sigur online biex tigbor muniti virtwali fih. Huwa mportanti hafna li taghmel ricerka fuq servizzi li tixtri permezz ta’ muniti virtwali ghax mhux il-muniti kollha jatuk il-facilita’ ta’ refund, anzi pjuttost hafna muniti ma jatukx facilita’ li tista tidhol f’kuntatt ma min ghamilt it-transazzjoni.

Jekk issib din l-informazzjoni utli, tista tikkunsidra tghaddi donazzjoni hekk kif gej

Introduzzjoni

Peress li il-bitcoins jistaw jintuzaw ghal investimenti jew anke mhatri, nissuggerixxu li min jithajjar jitlob parir minn nies kwalifikati minn qabel.

Crypto Currencies huma sistema ta’ kreditu vritwali li tiffacilita transazzjonijiet madwar id-dinja billi tipprovdi access ghall-kreditu aktar malajr, minghajar intermedjajri finanzjarji u b’mizati relattivament inqas. Is-settur huwa nieqes min kontrolli legislattivi u ghalhekk ghandha tintuza b’kawtela. Ma dan kollu, kull qliegh li jsir permezz ta’ crypto currency jibqa suggett ghal fini ta’ taxxa. Biex tuza Crypto Currency persuna ghandha bzonn kont sigur fuq il-kompjuter personali, jew inkella naqra iktar riskjuz on-line. Tinsiex tiehu Backup tal-kont tieghek.

Iftah BITCOIN/Ethereum Wallet B’xejn

Il-wallet jista jixxebbah ma servizz bankarju, pero hawn mhux qed nitkellmu fuq flus. BitCoins huma forma ta’ kreditu li jistaw jintuzaw biex jinxtraw servizzi, jinghataw donazzjonijiet jew sahansitra jigi nnegozzjat. Ghalhekk il-valur ta’ BitCoin hija volatili. Wallet jista jkollu numru ta’ kontijiet, identifikati minn indirizz, e.g. 1LnqvYjVCJpeaPwhgvWhpAFLhdqZQ9Fj1g (BTC) jew 0x5C7d3C6b837CD5Aa0ed4EF203721741923C7Dd5C (ETH) u huwa necessarju biex jinghataw is-servizzi u biex tuza Crypto Currency.

Valur

Ixtri BITCOIN jew Ethereum minn hawn

Il-valur tal-muniti jigi ddeterminat mis-suq u l-kapacita tal-munita, is-sigurta tal-kuntratti u l-abbilita’ tat-teknologija fost fatturi ohra. Cyrtopcurrencies kapaci jinqasmu fi frazzonijiet zghar hafna. Per ezempju, l-izghar frazzjoni ta’ BitCoin tissejjah Satoshi, u kull 1 BTC huwa maghmul minn 100,000,000 Satoshi. Hawn taht tista issubu l-valur f’Ewro ta’ numru ta’ CryptoCurrencies.

Avviz: Uzu hazin ta’ BitCoins jista jwassal ghal telf ta’ kreditu, ghalhekk ghandha tinghata attenzjoni ghas-sigurta tas-sistema. e-Volve m’humiex responsabbli ghal telf ta’ kreditu li direttament jew indirettament wasal minn servizzi u links provduti fuq din is-sit jew siti assoccjati. Hu parir qabel ma tinvesti.

L-ewwel Pass – Ohloq Wallet

Wallet jista jigi installat lokalment fuq magna, (Kompjuter jew Mobile) jew inkella jinkera servizz online. Kumpaniji jipprovdu Wallet Online bi flus jew b’xejn, u jista jkollhom xi mizati fuq transfers. Nissuggerixxu li tipprotegu l-wallet taghkom sewwa.


It-Tieni Pass – Servizzi li jrendu BitCoins minghajr investimenti

Dawn is-siti jaghtu huma rakkommandati minhabba l-popolarita taghhom u anke minhabba li jistaw jrendu dhul regolari ta’ BitCoins. Barra minn hekk, il-kreditu jista jigi massimizzat jekk tirreferi utenti ohra lejn is-servizz. Dawn is-servizzi jirrikjedu registrazzjoni u ghalhekk nissuggerixxu sistema li tirrekordja kull registrazzjoni u jituzaw passwords individawli. Infakkruk li biex tissieheb f’dawn is-servizzi huwa necessarju li jkollok wallet bhal ta Local Bit Coins.

  • FreeBitCoin – Satoshi kull 60 minuta – kreditu trasferit kull Gimgha, jaghtu interessi ta’ 4% fuq certu valuri. Jinkludi xi loghob iehor.
  • BTC Clicks – diversi offerti li jaghtu kreditu talli zzur diversi pagni reklamati – kreditu minimu trasferit 100 uBTC.
  • CoinAd – diversi offerti li jaghtu kreditu talli zzur diversi pagni reklamati – kreditu minimu trasferit 150 uBTC.


It-tielet Pass – Offri Servizzi

Dawn is-siti jatu micro-kreditu lil min izur is-sit u jaghti servizzi specifici, bhal revizjoni ta’ reklamar, ta’ vidjos, mili ta’ surveys jew sahansitra talli jintlaghbu xi loghob. Il-links jipprovdu numru ta’ kont ta’ dimostrazzjoni, li jista jinbidel f’numru ta’ kont ta’ BitCoin individwali. Din is-sistema ma tirrekjediex li jigu nvestiti flus, u d-dhul jiddependi mill-hin li jigi nvestit biex jinghataw dan is-servizzi. (Ez. fi zmien 4ijiem tista tghaqqad 100uBTC fuq BitVisitor u alluar dan il-kreditu jigi trasferit fil-Wallet tieghek). Certu siti jippermettu li persuna li ghandha iktar hin x’tinvesti li jkollha iktar minn kont wiehed.

Favoriti

  • FreeBitCoin – Satoshi kull 60 minuta – kreditu trasferit kull Gimgha jekk tilhaq il-minimu jew zommhom fil-kont biex tiehu kreditu ta’ 4% fis-sena.
  • BTC Clicks – diversi offerti li jaghtu kreditu talli zzur diversi pagni reklamati – kreditu minimu trasferit 100 uBTC.
  • ePay.Info

Ir-Raba Pass – Mining (Hu Parir)

Mining huwa l-process li biegh jigu ggenerati Bitcoins, Ethereum u muniti ohra. Dan il-process jirrikjedi ammont ta rizorsi konsiderevoli li fil-fatt hafna drabi l-ispejjez biex jigu ggenerati crytpocash jaccedi l-valur tal-istess mining.

Hemm diversi modi ta’ kif wiehed jista jaghmel mining bhal

  1. GPU mining – Investiment ta’ apparat li jiggenera cryptocash;
  2. Browser Mining – Idhol hawn
  3. Cloud Mining – Mining bhala servizz, tixtri kuntratt ta’ xhur mining u tiehu lura xahar xahar (jew kif jiddetta l-kuntratt)
  4. HydroMining – Tinvesti f’kuntratti H2O li jintuzaw biex jigi investit kumpless ta’ energija alternattiva (Bl-ilma) u dan izid il-valur tal-H2O. Ghal iktar informazzjoni dwar dawn il-kuntratti zur is-sit tal-hydromining billi taghas hawn

Hafna mis-servizzi tal-bitcoins jaccettaw BitCoin Transfer jew inkella Bank Transfer. Bank Transfer f’denominazzjonijiet barra minn EUR jistaw jgorru mizati gholja. BitCoins f’EUR jistaw jinxtraw minn Traders Ewropej minn Local Bit Coins.


Aktar Taghrif –

Fork

Forking huwa stat fejn munita virtwali gdida tigi mohluqha minn wahda ezistenti fejn allura tati lok li ghal mument temporanju tkun fi stat li jezistu zewg munitu virtwali identici. Il-fork tista ssir ghal diversi ragunijiet, perezempju minhabba bug fis-sistema, u allura software gdid jiehu post dak qadim fil-waqt li l-munita gdida tibqa fil-fatt il-munita antika. Dan sehh diversi drabi kemm fuq Bitcoin u anke fuq Ethereum. Din it-tip ta’ fork normalment tkun pozittiva.

Jezisti ukoll stat fejn fork tissejjah biex jinbidlu xi regoli bhal per ezempju fil-kaz ta segwit2x u bitcoin Cash fejn il-hsieb huwa li jinholqu muniti differenti, b’regoli differenti. Dan jista jwassal ghal opportunita jew incertezza li jaffettwa pozittiv jew negattiv il-valur taz-zewg muniti.

ICO

Initial Coin Offering huwa fazi fejn munita gdida tigi offruta lill-pubbliku biex jingabru l-flus necessarji ghall-fondi tal-progett. Dan l-ICO huwa ntenzjonat li jgorr beneficcja hekk kif il-valur tal-munita ikun pjanat li jikber relattivament skont is-success tal-progett. Jekk il-progett ma jmurx daqshekk tajjeb, mill-banda l-ohra jista jkun li il-valur ma jizdiedx imma jista jonqos.